Vedtægter

§1. NAVN
Foreningens navn er “GRUNDEJERFORENINGEN CHRISTIANSDALPARKEN”, og dens hjemsted er Avedøre.

§2. FORMÅL
Foreningens formål er at varetage beboernes fælles interesser i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de til bebyggelsen hørende vej- og stianlæg samt fællesarealer.

Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH)

§3. MEDLEMMER
Grundejere i rækkehusbebyggelsen “CHRISTIANSDALPARKEN” er pligtige medlemmer af foreningen

§4. BIDRAG
For hver parcel betales et årligt bidrag til foreningens drift.

Bidragene fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen af den ordinære generalforsamling på grundlag af det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Bidragene betales månedsvis forud.

På en ekstraordinær generalforsamling kan fastsættes ekstraordinære bidrag, når mindst 20 af parcellerne er repræsenteret, og vedtagelse sker med almindelig stemmeflerhed.

Såfremt der ikke er 20 parceller på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal fastsættes ekstraordinære bidrag, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

På den 2. ekstraordinære generalforsamling erstattes reglen om, at mindst 20 parceller skal være repræsenteret med, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, der er repræsenteret på generaltforsamlingen skal vedtage fremsatte forslag af økonomist karakter.

§5. REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.

Kassereren fører regnskab over foreningens midler, der anbringes på en konto i et pengeinstitut og/eller på giro.

Kassereren opstiller ved regnskabsårets slutning regnskabet, der sammen med bøgerne revideres af foreningens revisor.

§6. GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede parceller.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Kasseren forelægger regnskab til godkendelse

5. Kasseren forelægger budget for det ny driftsår til godkendelse

6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter samt revisor – og suppleant

7. Eventuelt

§7. FORSLAG, VALG OG AFSTEMNINGER
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før denne.

Indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til beboerne inden generalforsamlingen.

Alle valg foregår på begæring skriftligt.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 majoritet af de stemmeberettigede, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Repræsentation på generalforsamlingen og ved afstemninger kan ske ved skriftlig fuldmagt til et bestemt andet medlem af foreningen.

Ved afstemning har hver parcel én stemme

§8. EKSTRAORDNÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med samme varsel som anført i § 6, når det af bestyrelsen skønnes nødvendigt, eller når mindst 5 beboere skriftligt fremsender begrundet anmodning herom til bestyrelsen.

§9. PROTOKOL
Over de på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder førte forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender efter hver generalforsamling ”Forretningsorden for bestyrelsen”.

Forretningsorden indføres i protokollen.

Beboerne har protokolindsigt.

Det påhviler bestyrelsen efter enhver afholdt generalforsamling – ordinær som ekstraordinær – at informere medlemmerne gennem ”Christiansdalposten” om de foretagne beslutninger.

§10. BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af en formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Valget gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formandsposten vælges i ulige år. De øvrige 2 poster i lige år.

De 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling i henhold til ”Forretningsorden for bestyrelsen” med sekretær, formand for de grønne områder samt redaktør af ”Christiansdalposten”.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Til pantsætning samt køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån kræves dog en generalforsamling, hvor mindst 20 parceller er repræsenteret, og vedtagelse kan alene ske med 2/3 stemmeflerhed.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle er til stede.

Formanden påser, at foreningens forhandlingsprotokol er i orden.

Hverken foreningens bestyrelse eller medlemmer hæfter overfor 3. mand.

§11. BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøde afholdes, når ét af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, udtræder vedkommende af bestyrelsen, og en suppleant indtræder i stedet.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, jfr. § 9 og § 10.

§12. INFORMATION
Bestyrelsen har pligt til mindst 3 gange om året skriftligt at informere beboerne om sit arbejde.

§13. FLYTNING
Ved salg og samtidig fraflytning har medlemmerne ikke krav på tilbagebetaling af indbetalte bidrag.

§14. DEKLARATION
Alle ejendomme i grundejerforeningen er omfattet af en deklaration, samt et tillæg til denne, af 25. april 2012, der er tinglyst på ejendommene, og som bl.a. regulerer visse forhold vedrørende den samlede bebyggelses fremtræden, visse beplantninger samt medlemskabet af grundejerforeningen. Bestyrelsen påser som påtaleberettiget medlemmernes overholdelse af deklarationen.

Ovenstående er som ændret på generalforsamlingen den 31. maj 2012

Vedtaget på generalforsamling den 07. februar 1985.

Ændret på generalforsamling den 30. maj 1990.

Ændret på generalforsamling den 29. maj 1991.

Ændret på generalforsamling den 24. maj 1993.

Ændret på generalforsamling den 29. maj 1995.

Ændret på generalforsamling den 13. maj 2004.

Ændret på generalforsamling den 31. maj 2012

Ændret på generalforsamling den 30. maj 2013.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2019.